Archiwum kategorii ‘Aspekty prawne’

Rejestracja ptaków (roślin i zwierząt)

► W Polsce zagadnienia związane z przewożeniem przez granice, handlem czy posiadaniem okazów należących do gatunków objętych ochroną reguluje ustawa, która nakazuje zgłaszanie posiadanych zwierząt i roślin chronionych do specjalnego rejestru prowadzonego przez starostę. Obowiązek rejestracji spoczywa więc na każdej osobie fizycznej, posiadającej chronione zwierzęta. W ciągu 2 tygodni od zakupu, należy zgłosić się do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa, by złożyć odpowiedni wniosek rejestracyjny . Obowiązkowi temu nie podlegają -ogrody zoologiczne, -podmioty prowadzące  [ Czytaj więcej ]

Informacja o opłacie skarbowej CITES

► Informacja o opłatach za wydanie dokumentów CITES Opłata za wydanie zezwolenia na import, eksport lub re-eksport okazów CITES wynosi 107 zł, natomiast za wydanie świadectwa UE – 17 zł. Obowiązek dokonania opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia lub świadectwa. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej dołącza się do stosownego wniosku. Opłaty należy dokonać na konto: Urząd Dzielnicy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Ochota, ul. Grójecka 17a nr konta: 95 1030 1508  [ Czytaj więcej ]

Wniosek o wydanie świadectwa

► Wniosek do pobrania.   wniosek o wydanie świadectwa

Wniosek o wydanie zezwolenia na przywóz/(powrotny) wywóz

► Wniosek do pobrania. Wniosek o wydanie zezwolenia na przywóz(powrotny) wywóz  

Ustawa o ochronie zwierząt

► USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r.o ochronie zwierząt 1. Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. 2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy. 3. Organy administracji publicznej podejmują działania na rzecz ochrony zwierząt, współdziałając w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi. Ustawa reguluje postępowanie ze zwierzętami, humanitarnego traktowania, transportu zwierząt,  [ Czytaj więcej ]

Ustawa o ochronie przyrody

► Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 Ustawa określa cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu, obowiązki organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. CZYTAJ USTAWĘ

Ochrona ptaków w Polsce

► Kiedyś hodowla ptaków krajowych była rozpowszechniona wśród amatorów ptaków śpiewających, które były chwytane. Obecnie większość gatunków jest objęta ochroną prawną na mocy rozporządzenia i karalne. Ochrona przyrody w Polsce realizowana jest głównie w oparciu o ustawę o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. ogłoszoną w Dz. U. nr 92 poz. 880, która weszła w życie z dniem 1.05.2004 r. Ochronie ptaków podlegają gatunki rzadkie, wymierające, stanowiska wokół gniazd bardzo rzadkich gatunków: np. bielika,  [ Czytaj więcej ]