Rejestracja ptaków (roślin i zwierząt)

► W Polsce zagadnienia związane z przewożeniem przez granice, handlem czy posiadaniem okazów należących do gatunków objętych ochroną reguluje ustawa, która nakazuje zgłaszanie posiadanych zwierząt i roślin chronionych do specjalnego rejestru prowadzonego przez starostę. Obowiązek rejestracji spoczywa więc na każdej osobie fizycznej, posiadającej chronione zwierzęta. W ciągu 2 tygodni od zakupu, należy zgłosić się do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa, by złożyć odpowiedni wniosek rejestracyjny .

Obowiązkowi temu nie podlegają

-ogrody zoologiczne,
-podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu zwierzętami.
-nie trzeba także rejestrować zwierząt, które przetrzymywane są czasowo w celu leczenia i rehabilitacji.

Zgodnie z art. 127 ustawy o ochronie przyrody osoba, która umyślnie nie zgłasza do rejestru posiadanych lub hodowanych zwierząt podlega karze aresztu lub grzywny.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. Nr 92 poz. 880 z p. zm.),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zezwoleń na przewożenie przez granicę państwa określonych roślin i zwierząt (Dz. U. Nr 39 poz. 357)

Opłaty jakie musimy ponieść

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635), obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) lub dokonania czynności urzędowej.
Opłatę skarbową w wysokości o 26,- zł
Potwierdzenie dokonania wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Wniosek

W związku z brakiem ujednoliconego wzoru wniosku o wpis do rejestru gatunków roślin i zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej wniosek powinien zawierać następujące dane:

1) datę
a) dokonania wpisu,
b)dokonania zmiany danych wpisanych do rejestry,
c) wykreślenia z rejestru;
2) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza lub prowadzącego hodowlę;
3) adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli;
4) liczbę zwierząt posiadanych lub hodowanych;
5) nazwę gatunku w języku lacińskim i polskim, jezeli polska nazwa istnieje;
6) datę, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia;
7) datę wejścia w posiadanie zwierzęca oraz żródło jego pochodzenia;
8 ) płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia;
9) opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane;
10) cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia;
11) numer i datę wydania:
a) zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo
b) zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku albo
c) dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo
d) innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.
(Dz. U. Nr 92 poz. 64, pkt 4),

Wpisanie do rejestru starosta potwierdza wydaniem zaświadczenia.

Problem z rejestracją

Co zrobić jeśli chcemy zgłosić zwierze do rejestru, ale nie posiadamy dokumentu o którym mowa w ustawie ? bo hodowca nam nie przekazał, lub zgubiliśmy dokument.

Punkt ustawy zawiera taką informację (Dz. U. Nr 92 poz. 64, pkt 4),

d) innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia

Nie określono w ustawie jaki ma to być dokument, więc urzędnik nie powinien robić problemów z przyjęciem oświadczenia woli które może być potraktowane jako inny dokument stwierdzający legalne pochodzenie, natomiast przepisy Ustawy nie dają urzędnikowi podstawy prawnej do odmowy przyjęcia takiego wniosku i oświadczenia. Obywatel jest zobowiązany Ustawą do ZŁOŻENIA WNIOSKU Niestety tylko w niektórych urzędach takie oświadczenie woli zostanie przyjęte i tutaj istnieje problem jednolitej interpretacji przepisów.

Szczegółowa lista gatunków podlegających rejestracji

Chcąc powstrzymać nadmierną eksploatację dzikiej fauny i flory, oraz zapobiec jej niebezpiecznym skutkom dla przetrwania wielu gatunków, ponad 160 państw, wśród nich Polska, zostało stroną Konwencji Waszyngtońskiej (CITES). Tekst Konwencji został ogłoszony w Dz. U. 91.27.112 i 113.

Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 318/2008 z dnia 31 marca 2008 r zmieniajacym rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz. U. UE L205/1)

Historia wprowadzenia przepisów CITES do prawa polskiego

CZYTAJ

 

Wniosek do pobrania

Zazwyczaj dla ułatwienia pracy, urzędy posiadają już przygotowane wzory wniosków, które można otrzymać we właściwym wydziale urzędu odpowiednim do miejsca zamieszkania, znaleźć na stronach internetowych swojego urzędu lub pobrać przygotowany przeze mnie z załącznika.

wniosek o wpis do rejestru

Poniżej do wglądu przykładowe wzory wniosków z różnych Wydziałów Ochrony Środowiska

Przykładowy wnioski o wpis do rejestru

wniosek1 wniosek2 wniosek3

Przykładowy wniosek o skreślenie z rejestru

ZOBACZ

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.